Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Domy maklerskie muszą w wielu aspektach spełnić wyższe wymagania niż inne spółki handlowe funkcjonujące na rynku.

Dziś krótko o warunkach ograniczenia względem akcjonariuszy i wspólników domu maklerskiego.

Ograniczenia względem akcjonariuszy i wspólników

Ograniczenia co do jedynego akcjonariusza/udziałowca

Jedną z kolejnych odmienności i ograniczeń co co zasad funkcjonowania domów maklerskich w formie spółek kapitałowych jest ograniczenie co do akcjonariuszy i wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jedynym akcjonariuszem domu maklerskiego w formie spółki akcyjnej, a także jedynym udziałowcem domu maklerskiego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być wyłącznie osoba prawna.

Czytaj dalej >>>

Środki przeznaczone na założenie domu maklerskiego niezależnie od jego formy prawnej powinny pochodzić ze środków własnych jego założycieli.

Celem przyjęcia takiej zasady ma być zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa oraz tego, że będzie to podmiot silny pod względem posiadanego kapitału.

Stąd wprowadzone w art. 95 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  ograniczenie co do źródeł pochodzenia środków przeznaczanych na akcje, udziały lub pokrycie wkładów.

Źródła pochodzenia środków na założenie domu maklerskiego

Udokumentowanie i źródła zakazane

Zgodnie z art. 95 ust. 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi środki na objęcie (czyli nabycie pierwotne),jak i na nabycie (czyli nabycie na rynku wtórnym) akcji niezdematerializowanych oraz udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wniesienie wkładów do spółek osobowych muszą być udokumentowane.

Czytaj dalej >>>

Przygotowujemy nasz dom maklerski do startu.

Musimy zatem wiedzieć gdzie będą się mieścić jego siedziba i centrala.

Centrala domu maklerskiego wcale nie musi znajdować się w tym samym miejscu co jego siedziba statutowa.

Centrala a siedziba domu maklerskiego

Siedziba to, zgonie z art. 41 kodeksu cywilnego, miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Natomiast zgodnie z treścią art. 102 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

Czytaj dalej >>>

Dom maklerski może prowadzić nie tylko działalność maklerską, ale i każdą inną działalność gospodarczą. Inaczej niż inne, regulowane ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, podmioty.

Ustawa nie ogranicza działalności spółki będącej domem maklerskim wyłącznie do działalności regulowanej, a więc w praktyce może ona prowadzić obok działalności maklerskiej również każdą inną działalność na rynku finansowym, jak i działalność nie związaną z tym rynkiem.

Dom maklerski może prowadzić również inną, niż maklerska, działalność

Inaczej jest w wypadku innych podmiotów rynku finansowego – np. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, banki, spółka prowadząca giełdę, izba rozliczeniowa – mogą prowadzić wyłącznie działalność regulowaną w zakresie przewidzianym w ustawie.

Czytaj dalej >>>

Mimo, że funkcjonowanie rynku kapitałowego uregulowane zostało po raz pierwszy w ustawie z 1991 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, to przez długi czas nazwa dom maklerski nie była zastrzeżona tylko dla podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.

Dom maklerski podlega ochronie prawnej

Zmieniło się to 1 stycznia 2020 roku, kiedy to wszedł w życie przepis wyraźnie zastrzegający, że oznaczenia takiego może używać wyłącznie spółka posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

Czytaj dalej >>>