Ilona Bałdyga

ekspert compliance
aplikant radcowski

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

GetBack S.A. - spalone pieniądzePamiętamy wszyscy zapewne sprawę oferowania obligacji GetBack S.A.

Prasa wrzała na ten temat jakiś czas temu. Potem nieco przycichła.

Natomiast w ten piątek, 9 października, KNF opublikowała informacje o ukaraniu członków zarządu domów maklerskich, które brały udział w oferowaniu obligacji GetBack SA.

Dotyczy to członków zarządu pełniących funkcje w czasie gdy dom maklerski oferował te obligacje.

W skrócie – domy maklerskie pozwoliły by w procesie oferowania obligacji funkcje związane z oferowaniem dostały się “w ręce” podmiotów nie posiadających do tego uprawnień (tj. nie posiadających licencji maklerskiej na oferowanie). To spowodowało, że sam proces oferowania wymknął się spod kontorli domu maklerskiego, a w konsekwencji doprowadziło to do wielu nieprawidłowości i godziło w insteresy inwestorów i zasady uczciwego obrotu.

To pokazuje, że procesy w podmiotach regulowanych muszą być zarpojektowane rzetelnie i ściśle monitorowane. Tutaj oczywiście istotne znaczenie ma funkcja zarządu, który korzystać powinien z profesjonalnych komórek compliance, prawnych i kontroli wewnętrznej.

Same podmioty, o których mowa – dwa domy maklerskie – ukarano już wcześniej karami pieniężnymi i cofnięciem lub ograniczeniem licencji maklerskich. KNF jednak, poza badaniem i oceną działalnosci podmiotu, bada też prawidłowość i rzetelność działania pracowników domu maklerskiego oraz skutki ich ewentualnych nieprawidłowych działań. Osoby pełniące funkcje w zarządzie, jako odpowiedzialne za tę sytuację zostały w piątek ukarane karami pieniężnymi w wysokości od 300 000 do 850 000 złotych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl

Rejestr pośredników kredytowych prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i publicznie dostępny na stronie internetowej KNF. Składa sie on z dwóch części:

Dział I – gdzie wpisywani są pośrednicy kredytu hipotecznego, działający na podstawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Dział II – gdzie wpisywani są pośrednicy kredytowi, działający na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim

Podział na te dwa działy odzwierciedla odmienne nieco zasady co do rozpoczęcia i prowadzenia działalności i odmienny reżim nadzoru nad tymi kategoriami pośredników.

Opłaty od wniosku o wydanie zezwolenia dla pośrednika
kredytu hipotecznego (wpis do działu I)

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, i powinna być uiszczona od wniosku dotyczącego:

  • pośrednika kredytu hipotecznego, o
  • powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego.

Opłacie skarbowej nie podlegają natomiast wnioski o wpis:

  • powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego, który działa w imieniu i na rzecz wyłącznie jego kredytodawcy,
  • agenta.

Opłaty od wniosku o wpis do rejestru
pośredników kredytowych (dział II)

Wniosek o wpis do działu II rejestru pośredników kredytowych, zgodnie z art. 59dc ustawy o kredycie konsumenckim podlega opłacie w wysokości 600 zł.

Zaś od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru wnosi się opłatę w wysokości 200 zł. Opłaty te są przeznaczane na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl

Co się dzieje po otrzymaniu pisma
notyfikacyjnego przez KNF?

Jako pośrednik kredytu hipotecznego lub agent złożyłeś zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności w innym kraju Unii Europejskiej (tzw. państwie goszczącym)… i co dalej?

Otóż Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przesyła zawiadomienie do odpowiednich organów nadzoru finansowego państwa UE, w którym chcesz prowadzić działalność. KNF robi to w terminie miesiąca od momentu otrzymania zawiadomienia i jednocześnie informuje podmiot, który złożył zawiadomienie.

Jak wygląda procedura w państwie goszczącym?

Jak już wiesz z poprzedniego wpisu nie ma konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia w państwie goszczącym.

Gdy organ nadzoru finansowego państwa goszczącego otrzyma przesłane przez KNF zawiadomienie to dokonuje wpisu w rejestrze pośredników tego państwa.

Kiedy można rozpocząć działalność
w państwie goszczącym?

Zgodnie z art. 32 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi działalność na terenie państwa goszczącego możesz rozpocząć po upływie miesiąca od daty otrzymania od KNF informacji, że przesłała zawiadomienie do państwa goszczącego.

Jeśli w państwie goszczącym przepisy dotyczące wykonywania działalności przez pośredników lub agentów nie są dostosowane do wymogów prawa unijnego to organ nadzoru finansowego tego kraju poinformuje cię o tym, a także o warunkach jakie musisz spełnić działając w tym kraju.

Informowanie o zmianach danych z pisma notyfikującego

Pamiętaj, że jako pośrednik kredytu hipotecznego czy agent, masz obowiązek informować KNF o zmianach danych, które wskazałeś w piśmie notyfikującym.

Taką informację należy przesłać również gdy zamierzasz zakończyć swoją działalność  w innym państwie UE. Przepisy nie wskazują w jakim terminie ta informacja powinna być przesłana do KNF, jednak praktyka oraz komentarze wskazują, że trzeba ją złożyć niezwłocznie – przyjmuje się, że  w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Konsekwencje działania bez notyfikacji

Co się wydarzy jeśli nie dopilnujemy obowiązku zgłoszenia zawiadomienia o zamiarze działania w innym państwie lub zaczniemy działać zanim upłynie wskazany powyżej miesiąc czasu od momentu otrzymania od KNF informacji o przesłaniu zawiadomienia do państwa goszczącego?

Jeśli KNF uzna taką niefrasobliwość za rażące naruszenie ustawy to cofnie zezwolenie na prowadzenie działalności (art. 74 ust. 1 pkt. 4 Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami).

Konsekwencje są dość drastyczne, bo musisz pamiętać też, że jeśli prowadzisz działalność w większej ilości państw goszczących to KNF cofając zezwolenie powiadomi o tym w ciągu 14 dni organy wszystkich państw UE, w których prowadzisz działalność. Zatem w tym wypadku niefrasobliwość naprawdę nie popłaca… 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl

Dziś tylko krótka informacja o współpracy Komisji Nadzoru Finansowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Obie instytucję współpracują już od 2008 roku kiedy to podpisały pierwsze porozumienie o współracy.

Jak można się domyślić głównym celem porozumenia jest wsparcie w ściganiu przestępstw na rynku finansowym, ale obejmuje też np. cele np. edukacyjne.

Taka współpraca jest możlia na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dnia 6 sierpnia 2020 roku KNF i CBA podpisały nowe porozumienie o współpracy, a w treści komunikatu o jego zawarciu czytamy, że dotyczy ono wzajemnego przekazywania sobie informacji, udostępniania ich innym podmiotom, sprawną współpracę w trybie roboczym, a także szerszej współpracy w zakresie ujawniania, zwalczania oraz zapobiegania naruszeń prawa w związku z prowadzeniem działalności na rynku finansowym. Porozumienie rozszerza zakres dotyczasowej współpracy.

Czytamy też w komunikacie, że porozumienie obejmuje zasady:

uzgadniania oraz podejmowania przez CBA i KNF, w zakresie swojej właściwości, wspólnych działań dotyczących zdarzeń lub podmiotów pozostających w zakresie ich zainteresowania.

Pełną treść komunikatu w sprawie nowego porozumienia KNF i CBA, który pojawił sie na stronie internetowej KNF, znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl

Jeśli słyszymy “instytucja finansowa” to kojarzy nam się to automatycznie ze ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad taką instytucją.

Jednak w praktyce nie wszystkie instytucje działające na rynku finansowym są nadzorowane przez KNF. Insytucje pożyczkowe należą właśnie do tych, których działalnosć nie podlega nadzorowi komisji.

Ograniczone kompetencje KNF

Faktycznie Komisja Nadzoru Finansowego nie sprawuje bieżącego nadzoru nad działalnością instytucji pożyczkowych – przepisy po prostu nie przewidują dla niej takich uprawnień. KNF może przeprowadzić kontroli, oceny ryzyka prowadzenia działalności, żądać przedstawienia dokumentów i danych wewnętrznych, czy ocenić zgodność działania z ustawą o kredycie konsumenckim.

KNF prowadzi jedynie rejestr instytucji pożyczkowych. Do rejestru wpisuje podmioty spełniające wymagania przewidziane w ustawie o kredycie konsumenckim, a odmawia wpisu tym, które tych wymogów nie spełniają lub usuwa z rejestru te podmioty, które wymogi przestały spełniać.

Przy tym jeśli instytucja spełnia wymagania przenawidziane przepisami to KNF nie może odmówić jej wpisu do rejestru.

Kto nadzoruje insytucję pożyczkową?

Instytucja pożyczkowa ma zatem dużo więcej swobody w działanu niż np. firmy inwestycyjne czy banki, które są objęte tzw. nadzorem systemowym.

Lecz należy pamiętać, że praktyki instytucji pożyczkowych bada UOKiK, komptenecje do prowadzenia postępowań wynikających z reklamacji klientów ma Rzecznik Finansowy, zgodność z wymogami dotyczącymi przetwrzania danych osobowych klientów insytucji pożyczkowej sprawdzić może zawsze GIODO, a w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy uprawnienia nadzorcze względem instytycji pożyczkowej jako instytucji obowiązanej ma GIIF.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl