Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Firma pożyczkowa w kilku krokach – czyli jak założyć firmę pożyczkową

Ilona Baldyga20 lipca 2020Komentarze (0)

Jak założyć firmę pożyczkową?

Firmy pożyczkowe są istotną dla banków konkurencją na pożyczkowym rynku. Dla potencjalnego klienta atrakcyjna jest prostota procedur i ograniczenie formalności, którymi charakteryzują się instytucje pożyczkowe w porównaniu do skomplikowanych procedur i wymogów bankowych.

W ostatnich latach rynek pożyczek w Polsce rozwijał się, również dzięki atrakcyjnym ofertom pożyczek udzielanych przez internet.

Dostępne są raporty dotyczące rynku pozabankowych pożyczek konsumenckich m.in. Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Instytutu Staszica czy Centrum Myśli Strategicznych. Niestety nie uwzględniają one sytuacji pandemii Covid-19, i jej wpływu na działalność na tym rynku – na takie opracowania zapewne musimy chwilę poczekać.

Podstawy prawne działalności instytucji pożyczkowych

Działalność instytucji pożyczkowych jest uregulowana w ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 5 pkt 2a) tej ustawy instytucją pożyczkową jest podmiot, który spełnia jednocześnie dwa warunki, tzn. jest to:

✔ podmiot, będący kredytodawcą (czyli przedsiębiorcą, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu), a więc zawiera z konsumentami umowy kredytu konsumenckiego, w tym również umowy pożyczki

✔ podmiot inny niż: bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy prawo bankowe, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług

Segmentacja usług
i przygotowanie wniosku o rejestrację instytucji pożyczkowej

Biorąc pod uwagę kryterium formy świadczenia usług można rozróżnić poniższe segmenty działalności:

obsługa offline:

  • obsługa domowa
  • obsługa w oddziale

obsługa online

Już przed rejestracją Twojej spółki w rejestrze instytycji pożyczkowych powinieneś określić w jakich segmentach zamierzasz działać. Jest to konieczne by właściwie przygotować wniosek o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych, o czym piszę poniżej. Wybór sposobu obsługi klienta decyduje bowiem o tym jakie kryteria będą musiały spełniać procedury identyfikacji i weryfikacji klienta, udzielania pożyczki, obsługi klienta.

Forma organizacyjna

Instytucję pożyczkową można prowadzić w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Przepisy nie przewidują innych form prowadzenia takiej działalności.

Kapitał zakładowy

Ustawa o kredycie konsumenckim określa również wymogi co do wysokości kapitału zakładowego dla firmy działającej na rynku pożyczek – minimalny poziom kapitału instytucji pożyczkowej to 200 000 zł. Kapitał ten może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym.

Środki na pokrycie kapitału zakładowego nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji. Instytucja pożyczkowa musi udokumentować pochodzenie środków przeznaczonych na kapitał zakładowy.

Bariera ta została postawiona instytucjom pożyczkowym po to żeby maksymalizować funkcjonowanie na rynku profesjonalnych firm pożyczkowych, które posiadają środki zapewniające możliwość spełniania wymogów prawnych. Ponadto pamiętajmy, że firma pożyczkowa udziela pożyczek korzystając z kapitałów własnych.

Wymagania stawiane członkom organów instytucji pożyczkowej

Członkiem organów firmy pożyczkowej, tj. członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem mogą zostać tylko osoby niekarane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Rozpoczęcie działalności

Jeśli Twoja spółka jest już zarejestrowana w KRS, to aby stać się instytucją pożyczkową musi złożyć wniosek o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłat.

Firma może rozpocząć działalność pożyczkową dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Za dzień rozpoczęcia działalności instytucji pożyczkowej uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru.

Rejestr instytucji pożyczkowych jest jawny i dostępny na stronie internetowej KNF.

Należy pamiętać, żeby zgłaszać do KNF wszelkie zmiany dotyczące danych objętych wpisem do rejestru. Zmiany zgłaszamy w terminie 7 dni.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ib Legal Ilona Bałdyga, Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ib Legal Ilona Bałdyga, Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: