Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Dziś temat, w zasadzie dla wszystkich, którzy mają w jakiś sposób do czynienia z podmiotami szeroko rozumianego rynku finansowego – a to dlatego, że informacja o tym kto znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego jest publicznie dostępna tak podmiotów oferujących usługi finansowe, jak i ich klientów czy kontrahentów. Warto zatem wiedzieć to co oznacza, że firma znalazła się na tej liście, i jakie są tego skutki, a także związane z tym wątpliwości.

Kontrahenci będą na listę zaglądać by sprawdzić i ocenić wiarygodność firmy jako uczciwego partnera, klienci by stwierdzić czy organ nadzoru ma jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości działania firmy, a inwestorzy by mieć świadomość ewentualnych ryzyk czy strat jakie mogą wyniknąć w przyszłości jeśli okaże się, że faktycznie firma działa niezgodnie z prawem (co można stwierdzić dopiero po zakończeniu postępowania).

Tak czy inaczej należy pamiętać, że jest to lista „ostrzeżeń”, nie zaś podmiotów które mają zakaz czy ograniczony zakres działalności. Nie są to też firmy co do których prawomocnie stwierdzono prowadzenie działalności niezgodnie z prawem. To, że firma widnieje na liście ostrzeżeń publicznych nie oznacza jeszcze, że popenione zostało przestępstwo.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF i jej cel

Lista ostrzeżeń publicznych w obecnym kształcie powstała po nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z 23 października 2013 roku. Nowelizacja ta zaczęła obowiązywać od 17 stycznia 2014 roku. Zgodnie z jej art. 6b ust. 1  KNF ma podaje do wiadomości publicznej określone informacje o podmiotach co do których złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wszczęto postępowanie karne z urzędu. Chodzi o przestępstwa wskazane w art. 6b, o których piszę poniżej.

Celem istnienia listy ostrzeżeń publicznych jest udostępnienie wszystkim, a w szczególności klientom (szczególnie konsumentom) bieżących  i transparentnych informacji o ryzyku, które może łączyć się z korzystaniem  z usług danej firmy. Dzięki temu można na bieżąco śledzić losy postępowania karnego prowadzonego wobec danego podmiotu i mieć świadomość o ryzyku związanym z możliwym nieprawidłowym działaniem takiej firmy. Aczkolwiek równocześnie należy pamiętać, że samo umieszczenie na tej liście nie oznacza, że firma łamie przepisy, czy że współpraca z nią jest zabroniona – to stwierdzić można tylko po zakończeniu postępowania karnego w danej sprawie. Samo umieszczenie zatem na tej liście nie oznacza automatycznie winy danego podmiotu.

Co to jest ostrzeżenie publiczne?

Ostrzeżenie publiczne to informacja o tym, że zostało złożone zawiadomienie do prokuratury (przez KNF lub inny organ lub osobę) lub wszczęto postępowanie karne z urzędu wobec podmiotu umieszonego na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

Umieszczanie przez KNF informacji o ostrzeżenach publicznych zostało uznane za działanie o chrakterze edukacyjnym i informacyjnym skierowne do uczestników rynku finansowego (czyli konsumentów, klientów, innych podmiotów) w celu ochrony ich uzasadnionych interesów – mowa o tym wprost w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Ostrzeżenia te są publikowane na stronie internetowej KNF, a także w mediach.

Podstawy prawne umieszczenia na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym KNF umieszcza na liście ostrzeżeń informacje o złożonych przez KNF zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestęstwa w przypadku:

 • art. 215 i art. 216 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezprawnego używania nazw zastrzeżonych ustaw i prowadzenie działalności bez zezwolenia).
 • art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).
 • art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
 • art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych).
 • art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
 • art. 99 i art. 99a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego / memorandum informacyjnego / dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków).
 • art. 56a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia).
 • art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. – art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej; wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia).
 • art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
 • art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
 • art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
 • art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia).
 • art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub wydawania pieniądza elektronicznego).
 • art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Ponadto na liście tej KNF umieszcza, art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, informacje o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez inny podmiot, jeśli Przewodniczący KNF korzysta z uprawnienia pokrzywdzonego w danej sprawie.

Informacje o podejrzanych działaniach KNF może czerpać z własnych danych ale też od innych instytucji lub osób (np. Urzędu Ochron Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych, CBA, prokuratury, policji, osób fizycznych zgłaszających nieprawidłowości bezpośrednio do KNF, dane własne KNF).

Kto znajduje się na liście ostrzeżeń KNF?

Na liście mogą znaleźć się osoby prawne, spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, i to nie tylko te które działają na rynku finansowym ale też takie, które w ogóle nie podlegają nadzorowi KNF. Warunkiem jest złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia jednego z przestępstw (lub wszczęcia postępowania z urzędu) wymienionych powyżej. Na liście mogą znaleźć się firmy polskie jak i zagraniczne, które działają na terenie Polski.

Zagraniczne listy ostrzeżeń

Firmy polskie można znaleźć także na listach ostrzeżeń prowadzonych przez organy nadzoru finansowego innych krajów, linki do nich możesz znaleźć TUTAJ.

Dane umieszczane na liście ostrzeżeń publicznych

Publiczna lista na stronie internetowej KNF zawiera dane identyfikacyne podmiotu tj. nazwę, numer identyfikacyjny (KRS, REGON lub NIP) lub wskazanie, że podmiot nie prawdzi działalności w Polsce, a także informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wskazanego konkretnie przestępstwa, i przez kogo zostało ono złożone, oraz wskazuje prokuraturę, która prowadzi spawę, a także aktualny status sprawy.

Zasadą jest unikanie upubliczniania danych osobowych poza przypadkiem gdy dane osobowe stanowią element nazwy, pod którą osoba fizyczna prowadzi działalność.

Aktualizacja listy  

Do aktualizowania danych na liście jest zobowiązana KNF, szczególnie istotne jest bieżące aktualizowanie informacji o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania karnego, czy prawomocnym umorzeniu postępowania przez prokurator. W przypadku wniesienia aktu oskarżenia wobec naszego „delikwenta” z listy taka informacja również musi zostać na liście odnotowana, tak jak i dane o zakończeniu postępowania i wyroku sądu.

Usunięcie danych z listy 

KNF ma obowiązek usunąć z listy informacje na  temat podmiotu w wypadku:

 • prawomocnej odmowy wszczęcia postępowania karnego przez prokuratura
 • prawomocnego umorzenia postępowania karnego
 • prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie karne i orzeczenie było inne niż wyrok skazujący czy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

W przypadku zaistnienia którejś z tych sytuacji należy zgłosić pisemny wniosek do KNF o usunięcie z listy ostrzeżeń, a do wniosku załączyć dokument, który jest podstawą usunięcia wpisu (np. prawomocne postawnowienie o umorzeniu postępowania, wyrok uniewinniający). Z wnioskiem o wykreślenie może też wystąpić prokurator.
KNF sam, czyli z urzedu, usuwa wpis na listę ostrzeżeń dopiero po 10 latach od złożenia zawiadomienia.

Jeśli w związku z zawiadomieniem wszczęte zostały np. dwa lub więcej postępowania karne to informacje z listy ostrzeżeń (łącznie ze wszystkimi zmianakimi jakie na niej umieszczono  w wyniku tego zawiadomienia) usuwane są po zakończeniu wszystkich tych postępowań. Analogicznie zasady obowiązują w sytuacji np. gdy w wyniku jednego zawiadomienia wszczęto jdeno postępowanie postępowanie, a co do drugiego postępowania odmówiono wszczęcia postępowania.

Jeśli firma zatrudniła pierwszych pracowników (a dokładnie osoby zatrudnione) w roku 2021 to poza spełnieniem wszelkich wymogów dla danej działaności regulowanej musisz pamiętać również o obowiązkach wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zatem pamiętaj o wymogach formalnych, o których pisałam wcześniej oraz terminach wdrożenia PPK dla firm zatrudniajacych pierwszych swoich pracowników w 2021 roku.

PPK nie tylko dla pracodawców!

Pamiętaj, że podmiot zatrudniający w przepisach o PPK to nie tylko pracodawca, o którym mowa w art. 3 kodeksu pracy, ale także m.in. zleceniodawca, podmiot zatrudniający osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, czy też podmiot, w którym działa rada nadzorcza, jeśli jej członkowie otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w radzie nadzorczej.

Zatrudniasz od 2021 roku

Jeśli pierwsze osoby w Twojej firmie zatrudniłeś w roku 2021, to umowy o zarządzanie PPK (obowiązkowa) i o prowadzenie PPK masz obowiązek zawrzeć w termianch zgodnych zasadami opisanymi w art. 8 ust. 1 i art. 16 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej i wyborze instytucji finansowej należy podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Powinno to nastąpić nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jesteś obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej zgodnie z art.  16 ustawy o PPK – powinno nastąpić po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Jeśli osoba zatrudniona wcześniej pracowała dla Twojej firmy, to do okresu 3 miesięcy, o których mowa powyżej wliczają się wszystkie jej okresy zatrudnienia w Twojej firmie z poprzednich 12 miesięcy.

Jeśli zaś przejąłeś innego przedsiębiorcę, który zatrudniał wcześniej daną osobę, to również okres zatrudnienia u poprzedniego przedsiębiorcy wliczasz do okresu 3 miesięcy, o których mowa  powyżej.

Nie każdy przedsiębiorca musi PPK wdrożyć, istnieją wyjątki (dla mikroprzedsiębiorców, osbó prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podmiotrów prowadzących PPE) – sprawdź zatem czy na pewno musisz wdrożyć system w Twojej firmie.

 

Termin zakończenia wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w najmniejszych firmach zbliża się nieubłaganie. Warto pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca musi PPK wdrożyć, istnieją wyjątki, o których warto pamiętać.

Zgodnie z przepisami o pracowniczych planach kapitałowych nie musisz wdrażać PPK w swojej firmie jeśli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniasz osób, które są osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK
 • jako osoba fizyczna, zatrudniasz w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (może to być np. opiekunka do dzieci, ogrodnik, pomoc domowa, korepetytor dla dziecka)
 • mikroprzedsiębiorcą (zgodnie z definicją z ustawy prawo przedsiębiorców), któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do programu PPK
 • pracodawcą, który (w terminie, w którym ustawa wymaga od niego wdrożenia PPK) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25proc. osób zatrudnionych.

 

Sporo firm działających na rynkach finansowych to mali mikroprzedsiębiorcy dlatego dziś kilka słów przypomnienia o zasadach wdrożenia – lub nie 🙂 – PPK w takich firmach.

Czwarty etap wdrażania pracowniczy planów kapitałowych (PPK) trwa od 1 stycznia 2021 i właśnie dobiega końca. Ten etap dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i najmniejszych podmiotów tj. zatrudniających poniżej 20 osób. Jeśli jeszcze nic nie zrobiłeś by wdrożyć PPK w Twojej firmie to już ostatnie chwile by zdążyć w terminie. Pamiętaj, że nawet jeśli zatrudniasz jedną osobę, to masz obowiązek podjąć działania zmierzające do wdrożenia PPK, choć – jak wyjaśnię poniżej – nie każdy przedsiębiorca w efekcie końcowym wdroży program w swojej firmie.

Terminy, o których  musisz pamiętać jeśli prowadzisz małą firmę, zatrudniającą mniej niż 20 osób, to pamiętaj:

 • 23 kwietnia 2021 – termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK
 • 10 maja 2021 – termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK

Kto to jest osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK?

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (ustawa o PPK) uczestniczyć w programie PPK mogą „osoby zatrudnione”. Definicja osoby zatrudnionej odbiega od definicji pracownika w rozumieniu prawa pracy dlatego warto się z nią zapoznać. Za osoby zatrudnione uważa się zatem zgodnie z tą ustawą osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • pracowników, z wyjątkiem młodocianych oraz pracowników przebywających na urlopach górniczych lub urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), które ukończyły 18. rok życia,
 • osoby wskazane wyżej, przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.

Sprawdź czy przekazałeś zatrudnionym w Twojej firmie wszystkie informacje!

Jeśli zatrudniasz do 20 osób to pamiętaj, że zanim wprowadzisz PPK powinieneś przedstawić zatrudnionym przez Ciebie osobom wszystkie niezbędne informacje o programie PPK (przygotować i przekazać im materiały informacyjne) i przeszkolić osoby zatrudnione w tym zakresie (np. zorganizować im spotkanie, prezentację na ten temat), tak by zapewnić, że zrozumieją oni na czym polega uczestnictwo w PPK i jakie są jego zasady, m.in. w jakiej wysokości składki i przez kogo są odprowadzane w programie, jakie są zasady rezygnacji i przystąpienia. Z takich działań powinieneś zachować zapisy w swoim archiwum (np. potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia wraz z informacją kto w nim uczestniczył, materiały jakie zostały przekazane osobom, które zatrudniasz) – w celu przedstawienia w wypadku ewentualnej kontroli.

PPK – wybór instytucji finansowej i zawarcie umów

Aby wdrożyć PPK w Twojej firmie musisz wybrać instytucję finansową, która będzie inwestowała i zarządzała środkami wpłacanymi do programu. Wybór ten nie może być przypadkowy – rozważ wszystkie warunki oferowane przez instytucję finansową w tym  koszty i wynagrodzenie za zarządzanie, a także oferowane techniczne i operacyjne udogodnienia (np. zasady dostępu osoby zatrudnionej do danych dotyczących inwestowanych środków, możliwość generowania niezbędnych dla Ciebie raportów, zakres pomocy technicznej i połączenie systemu instytucji finansowej z systemem kadrowo-płacowym). Weź też pod uwagę doświadczenie danej instytucji w zarządzaniu aktywami i wyniki w zarządzaniu oraz jej reputację na rynku.

Wybór instytucji finansowej powinieneś skonsultować z osobami przez Ciebie zatrudnionymi. Warto także skontultować wybór z osobą zajmującą się sprawami kadrowo-płacowymi – a to ze względów techniczno-operacyjnych – to ta osoba właśnie będzie używać systemów do przekazywania niezbędnych danych między firmą a insytytucją finansową, więc ważne by było to bezproblemowe od strony operacyjnej.

Gdy wybrałeś już instytucję finansową to kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy o zarządzanie PPK (do 23 kwietnia br.). Umowa ta zawierana jest w formie elektronicznej nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK. Pamiętaj, że umowę o zarządzanie PPK masz obowiązek podpisać, niezależnie od tego czy są w Twojej firmie chętni do udziału w samym programie PPK. Podpisanie umowy o zarządzanie nie wiąże się z żadnymi dla ciebie jako podmiotu zatrudniającego, kosztami.

Następnie gdy już masz dokładne dane dotyczące tego którzy zatrudnieni będą uczestniczyć w programie PPK to konieczne jest podpisanie drugiej umowy z instytucją finansową, tj. umowy o prowadzenie PPK, którą jako pracodawca zawrzesz w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w Twojej firmie. Jeśli zaś okaże się, że wszyscy zatrudnieni rezygnują z udziału w PPK, to tej drugiej po prostu nie podpisujesz.

Kto może uczestniczyć w programie PPK?

W programie PPK mogą wziąć udział osoby zatrudnione, które ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 55 lat. Nie będą brać w nim udziału osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji. W przypadku osób, w programie PPK mogą też wziąć udział osoby, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 lat pod warunkiem, że złożą stosowny wniosek.

Czy każdy mikroprzedsiębiorca musi wprowadzić PPK?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK, przepisów tej ustawy nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z przystąpienia do PPK.  W takiej sytuacji zatem nie będziesz musiał wdrażać PPK.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pamiętaj, że status mikroprzedsiębiorcy nie zwalnia Cię z konieczności wcześniejszego przedstawienia osobom zatrudnionym informacji o programie, o których pisałam powyżej – akcja informacyjna musi być skierowana do każdej osoby zatrudnionej tak by mogła świadomie podjąć decyzję co do przystąpienia lub rezygnacji. Dopiero jeśli okaże się, że żadna z zatrudnianych przez Ciebie osób nie chce przystąpić do programu PPK możesz odstąpić od jego wdrażania.

Jeśli jednak w późniejszym czasie choćby jeden z pracowników zmieni zdanie i zgłosi Ci, że chce jednak brać udział w PPK to będziesz miał obowiązek wdrożenia programu PPK w firmie, nawet tylko dla tej jednej osoby.

Jeśli w Twojej firmie prowadzisz PPE …

Jeśli  nie spełniasz powyższych warunków przewidzianych dla mikroprzedsiębiorcy lecz w terminie, w którym powinieneś wdrażać PPK w Twojej firmie prowadzone jest dla pracowników PPE oraz naliczane i odprowadzane składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia i jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych to nie masz obowiązku wdrażania PPK.

Więcej o tym, w jakich sytuacjach nie musisz wdrażać PPK w swojej firmie przeczytasz tutaj.

GetBack S.A. - spalone pieniądzePamiętamy wszyscy zapewne sprawę oferowania obligacji GetBack S.A.

Prasa wrzała na ten temat jakiś czas temu. Potem nieco przycichła.

Natomiast w ten piątek, 9 października, KNF opublikowała informacje o ukaraniu członków zarządu domów maklerskich, które brały udział w oferowaniu obligacji GetBack SA.

Dotyczy to członków zarządu pełniących funkcje w czasie gdy dom maklerski oferował te obligacje.

W skrócie – domy maklerskie pozwoliły by w procesie oferowania obligacji funkcje związane z oferowaniem dostały się „w ręce” podmiotów nie posiadających do tego uprawnień (tj. nie posiadających licencji maklerskiej na oferowanie). To spowodowało, że sam proces oferowania wymknął się spod kontorli domu maklerskiego, a w konsekwencji doprowadziło to do wielu nieprawidłowości i godziło w insteresy inwestorów i zasady uczciwego obrotu.

To pokazuje, że procesy w podmiotach regulowanych muszą być zarpojektowane rzetelnie i ściśle monitorowane. Tutaj oczywiście istotne znaczenie ma funkcja zarządu, który korzystać powinien z profesjonalnych komórek compliance, prawnych i kontroli wewnętrznej.

Same podmioty, o których mowa – dwa domy maklerskie – ukarano już wcześniej karami pieniężnymi i cofnięciem lub ograniczeniem licencji maklerskich. KNF jednak, poza badaniem i oceną działalnosci podmiotu, bada też prawidłowość i rzetelność działania pracowników domu maklerskiego oraz skutki ich ewentualnych nieprawidłowych działań. Osoby pełniące funkcje w zarządzie, jako odpowiedzialne za tę sytuację zostały w piątek ukarane karami pieniężnymi w wysokości od 300 000 do 850 000 złotych.